Schoolverzekering

Onze school heeft een verzekering "Burgerlijke aansprakelijkheid" en "Kosten vangeneeskundige verzorging" afgesloten bij Willex.
Onze kinderen zijn verzekerd voor ongevallen hun overkomen tijdens de schooluren, overal waar zij onder toezicht staan van het personeel (bv. uitstappen) en voor ongevallen van en naar de school, indien zij de gewone weg gebruiken en deze afleggen binnen een normale tijdspanne.

Wat te doen bij een ongeval?

  1. U laat zo vlug mogelijk een aangifteformulier invullen op school en een medisch attest van vaststelling door de arts die de eerste zorgen toediende.
    U ontvangt in de school ook nog een attest van tussenkomst van het ziekenfonds.
  2. U vereffent zelf alle rekeningen en u verzoekt uw ziekenfonds om terugbetaling. Daar zal men het attest van tussenkomst invullen, waaruit het door u betaalde deel van de onkosten blijkt.
  3. U bezorgt alle formulieren aan de school die voor de verzending naar de verzekering zorgt.
  4. Het bedrag van de onkosten wordt op uw rekening gestort.

Aandacht

We vestigen er uw aandacht op, beste ouders, dat uw kind op school en daarbuiten zelf verant-woordelijk is voor zijn/haar schoolgerief, kleding, fiets, bril en al wat uw kind mee naar school neemt. Dit alles valt buiten de schoolverzekering.

De school kan in geval van beschadiging, verlies of diefstal nooit verantwoordelijk worden gesteld. Juwelen, armbanden, kettinkjes e.d. dus beter thuislaten.
Op school worden de gevonden voorwerpen bewaard. Bij verlies neem je best zo snel mogelijk contact op met de klasleerkracht of de directie.

Voor dringende geneeskundige zorgen tijdens de schooluren doen wij beroep op één van de bereikbare artsen in de omgeving.
Wij proberen u zo vlug mogelijk telefonisch op de hoogte te brengen.

De begeleider die toezicht heeft op de bus, is verantwoordelijk voor de kinderen, tot zij van de bus zijn gestapt, daarna dragen de ouders de verantwoordelijkheid. De verzekering blijft echter geldig tot het kind het huis heeft bereikt.

Ouders en sympathisanten die op vrijwillige basis hun diensten aanbieden in de school, zijn ook verzekerd voor ongevallen die hun eventueel zouden overkomen van en naar school, in de school of op plaatsen waar zij kinderen vergezellen. (lichamelijke letsels)

Vrijwilligers

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwillgers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte.

Preventie en welzijn

De beleidsverklaring i.v.m. preventie en welzijn kan op het secretariaat ingekeken worden.